W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w § 10 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.), informujemy że siłownia nie może zostać otwarta. W przypadku zniesienia zakazu oraz zachowania wszelkiego reżimu sanitarnego siłownia nadal nie będzie mogła zostać otwarta ze względu na brak możliwości spełnienia norm dotyczących przebywania 1 osoby na powierzchni. Zarządca obiektu

Od lutego 2015 r. dla mieszkańców gminy Margonin oraz osób przyjezdnych do dyspozycji przez cały rok jest nowo otwarta siłownia znajdująca się w budynku Zespołu Szkół w Margoninie.

siłownia Margonin

Obiekt ten jest bardzo atrakcyjną ofertą spędzenia wolnego czasu nie tylko dla młodzieży, ale i osób dorosłych. Pomieszczenie zostało odnowione i przystosowane do potrzeb używanego sprzętu, a dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej możliwe było wyposażenie jej w nowoczesne urządzenia. Siłownia ma zachęcić wszystkich mieszkańców do systematycznej aktywności fizycznej sprzyjającej profilaktyce zdrowotnej, co pozytywnie wpłynie na poprawę samopoczucia, zdrowia i relacji społecznych młodzieży i dorosłych. Ponadto dla korzystających z siłowni zostały przygotowane karnety, które będzie można nabyć w atrakcyjnych cenach.


GODZINY OTWARCIA SIŁOWNI

poniedziałek – piątek
godziny 17:00 – 21:00


Wyposażenie siłowni:

 • Bieżnia elektryczna
 • Rower treningowy
 • Wyciąg bramowy
 • Maszyna „Butterfly” dwufunkcyjna
 • Gryf Olimpijski 120 cm, 180 cm
 • Skakanka z licznikiem 275 cm
 • Suwnica
 • Ławka prosta, regulowana
 • Pasy do ćwiczeń siłowych
 • Poręcze regulowane, stojaki wolnostojące
 • Obciążenie olimpijskie 2,5 kg
 • Obciążenie olimpijskie 5 kg
 • Obciążenie olimpijskie 10 kg
 • Obciążenie olimpijskie 15 kg
 • Obciążenie olimpijskie 20 kg
 • Obciążenie olimpijskie 25 kg
 • Hantle skręcane na stałe 4-26, 30, 32 kg

Regulamin Siłowni w Margoninie

1. Siłownia wewnętrzna jest obiektem zarządzanym przez Gminę Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin.

2. Zabrania się przebywania na terenie siłowni wewnętrznej poza wyznaczonymi godzinami.

3. Każda osoba korzystająca z siłowni wewnętrznej jest zobowiązana do zapoznania z przepisami regulaminu obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom obsługi.

4. Wstęp na siłownie wewnętrzną odbywa się na podstawie zakupionego karnetu lub jednorazowego biletu. Odpłatność zostanie ustalona w odrębnym dokumencie.

5. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczane opłaty nie są zwracane.

6. Każdy korzystający z obiektu przebywa w nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

7. Każda osoba korzystająca z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z siłowni ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

8. Z siłowni mogą korzystać osoby:

     1. które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,

     2. które ukończyły 16 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność.

9. Jednocześnie z siłowni może korzystać maksymalnie 10 osób.

10. Obsługa obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na siłownie wewnętrzną ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających.

11. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.

12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających.

13. Korzystający z siłowni wewnętrznej zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportu i nie powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
a. przebierania się poza kabiną,
b. ćwiczenia bez koszulek na przyrządach tapicerowanych,
c. wchodzenia w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
d. palenia tytoniu i używaniu otwartego ognia,
e. spożywania jedzenia i żucia gumy,
f. zaśmiecania i brudzenia terenu siłowni,
g. niszczenia urządzeń i sprzętu siłowni,
h. hałasowania i przeszkadzania ćwiczącym oraz osobom przebywającym na terenie siłowni,
i. wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
j. ustawiania na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (torby, butelki),
k. noszenia biżuterii i ozdób mogących spowodować uszkodzenie ciała,
l. korzystania ze sprzętu oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
m. gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
n. wykonywania ćwiczeń na ławce w pozycji leżącej oraz treningu z dużymi obciążeniami, bez asekuracji instruktora lub osób współuczestniczących,
o. zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi.

14. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkowania.

15. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu.

16. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.

17. Wszelkie uszkodzenia przyrządów i sprzętu należy zgłaszać pracownikom siłowni.

18. W celu uzyskania pierwszej pomocy przedlekarskiej należy zgłosić się do obsługi. Osoba której udzielono pomocy medycznej zobowiązana jest do podania danych personalnych wyłącznie w celu prowadzenia rejestru zdarzeń.

19. Na siłowni nie prowadzi się depozytu rzeczy wartościowych. Za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na siłowni Zarządca i Obsługa nie ponosi odpowiedzialności.

20. O wszelkich sytuacjach wypadkowych oraz zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników należy bezwzględnie zawiadomić personel siłowni.

21. Osoby przebywające na terenie siłowni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

22. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

23. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi.

24. O innych sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo siłowni.

25. Zarządca siłowni nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

26. Uwagi i wnioski należy składać do obsługi siłowni.

Cennik normalny

wejście jednorazowe
0
karnet 4 wejścia
0
karnet 8 wejść
0
karnet 12 wejść
0
karnet miesięczny
0

Cennik ulgowy (młodzież do lat 18)

wejście jednorazowe
0
karnet 4 wejścia
0
karnet 8 wejść
0
karnet 12 wejść
0
karnet miesięczny
0

Kontakt w sprawie funkcjonowania siłowni w Margoninie, zgłaszanie uwag, sugestii i spostrzeżeń

Sylwia Mirecka, tel. 67 35 41 341
e-mail: sport@margoninsport.pl

Za wszelkie uwagi, sugestie i spostrzeżenia dziękujemy. Są one dla nas cenne, mobilizują do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby lepiej realizować Państwa oczekiwania oraz przyczyniają się do usprawnienia pracy obiektu.

Skip to content